Ομιλητές

ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Στα πλαίσια της προσπάθειας µας για την ομαλή διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος όλες οι αίθουσες θα είναι εξοπλισμένες µε χρονόμετρο. Παρακαλούνται οι οµιλητές να τηρούν το χρόνο παρουσίασης και τα προεδρεία να συντονίσουν τη συνεδρία τους με αυστηρότητα και ειδοποιώντας τους οµιλητές εγκαίρως. Σε περίπτωση µη τήρησης του διαθέσιμου χρόνου τα µμικρόφωνα θα κλείνουν αυτόµατα στην κανονική διάρκεια της συνεδρίας, μετά από σχετική ειδοποίηση.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ
Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι εξοπλισμένες με  πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό,  για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ (PowerPoint). Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στην τεχνική γραμματεία.


ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η διάρκεια της κάθε ανακοίνωσης θα πρέπει να είναι 7 λεπτά αυστηρά. Οι ανακοινώσεις παρουσιάζονται την ημέρα και ώρα που αναφέρεται στο Τελικό Πρόγραμμα και έχει γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς.


E-POSTERS
Στο χώρο των e-posters θα υπάρχουν οθόνες όπου κάθε Σύνεδρος θα έχει τη δυνατότητα να δει το e-Poster που τον ενδιαφέρει, με εύχρηστη αναζήτηση.